Algemene voorwaarden

Het algemeen bestuur en Raad van Toezicht van de TMA hebben voor de aangesloten bedrijven van de stichting of bij gebruikmaking van een aantal diensten, die via de site’s beschikbaar zijn gesteld, de algemene voorwaarden opgesteld

Achtergrond 

 • De TMA kent een algemeen bestuur, een raad van toezicht, JTM bestuur en aangesloten bedrijven.
 • De TMA wordt bestuurd door het algemeen bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht.
 • De Raad van Toezicht bestaat uit aangeslotenen en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur voorts met raad ter zijde.
 • De Raad van Toezicht wordt gekozen door de aangesloten personen.
 • Tenminste 1x maal per jaar komen het bestuur en Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
 • De TMA kent aangeslotenen (medewerkers van de aangesloten bedrijven). Aangesloten kunnen werkzaam zijn bij fabrikanten, retailers of aanpalend aan het vakgebied Trade Marketing..
Aanmelden 
 • Aanmeldingen dienen via de site’s www.trademarketingassociation.nl of www.jongtrademarketing.nl of schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van de Stichting. Zodra de aanmelding heeft plaatsgevonden en de betrokken persoon naar het oordeel van het bestuur voldoet aan alle vereisten als vermeld staan in de statuten en spelregels van de stichting is de betreffende persoon aangesloten.
 • Aangeslotenen verplichten zich tot het voldoen van een jaarlijkse financiële bijdrage, waarvan de hoogte door het bestuur van de stichting jaarlijks wordt vastgesteld en de spelregels en de statuten te respecteren.
Bezoeken bijeenkomsten
 • De TMA organiseert jaarlijks minimaal 4 themabijeenkomsten en een jaarlijks congres. Aangeslotenen zullen er alles aan doen om deze bijeenkomsten te bezoeken.
 • Indien er onverhoopt van voorgaande regel  afgeweken moet worden dan zal de aangeslotene zich laten vervangen door een collega.
 • Extra bezoekers zullen in rekening worden gebracht conform op de site vermelde tarieven
Beëindiging
 • Beëindiging kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven aan het bestuur van de stichting met inachtneming van de beëindigingstermijn van 2 maanden voor het aflopen van het boekjaar op 1 juni van het betreffende jaar.
 • De aansluiting kan tevens beëindigd worden door een besluit tot opzegging van het bestuur, indien de Aangeslotene de verplichtingen voortvloeiende uit de statuten of reglementen niet nakomt, danwel anderszins handelt in strijd met de belangen van de stichting.
 
Bestellingen
 • Een aantal events zijn ook te bezoeken door niet aangeslotenen, middels een losse ticket bestaat de mogelijkheid tot inschrijving en betaling. De Stichting Trade Marketing Assocation restuteert niet de betaalde bedragen na inschrijving, ook niet in het geval dat de ingeschreven persoon niet komt opdagen op - of zich afmeld voor het event.
 • Voor een bestelling van boeken die op voorraad liggen bij de Stichting Trade Marketing Association geldt een levertijd van maximaal 2 weken na bestelling.
 • Het retour sturen van bij de Stichting Trade Marketing Association bestelde boeken is mogelijk tot 1 week na levering naar het hieronder vermelde adres. Verzendkosten zijn voor eigen rekening. Creditering zal binnen 14 werkdagen plaatsvinden.
  Beschadigde of gelezen boeken zullen niet gecrediteerd worden.
   
Stichting Trade Marketing Association
Herenweg 46b
3645 DR Vinkeveen

 
 • Indien een boek besteld wordt via een link naar een andere site/leverancier wijst de Stichting Trade Marketing Association elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand
Overig
 • Vragen kunnen gesteld worden via info@trademarketingassociation.nl
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van TMA